Realizujemy płatności

Ważne informacje dla konsumentów

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia
Informacje znajdują się w zakładce „Opis produktu” przy każdym produkcie oraz są dostępne w trakcie składania zamówienia.

Sposób porozumiewania się z Konsumentem i dane kontaktowe, w tym do celów składania reklamacji
e-mail: sklep@dagma.pl tel.: 32 793 11 00 / tel. 32 259 11 00 faks: 32 259 11 90, drogą pocztową: DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.

Dane identyfikujące Sprzedawcę i adres siedziby
DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852.

Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami, opłaty za transport
Cena brutto (tj. zawierająca podatki) jest widoczna w zakładce „Cennik” przy każdym produkcie oraz w trakcie składania zamówienia.
Brak kosztów przesyłki.

Sposób i termin zapłaty
Dostępne formy płatności są szczegółowo określone w zakładce „Płatności”.
Termin zapłaty w przypadku przelewu wynosi 7 dni od złożenia zamówienia.

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę
Realizacja zamówienia drogą elektroniczną w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Procedura rozpatrywania reklamacji
Informacje dostępne w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Informacje wraz z formularzem odstąpienia dostępne w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

Koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy
Konsument nie ponosi kosztów zwrotu.

Gwarancja i wsparcie techniczne
Brak gwarancji. Oprogramowanie objęte jest wsparciem technicznym świadczonym na zasadach określonych w zakładce „Pomoc techniczna”.

Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony
Informacje znajdują się w zakładce „Opis produktu” przy każdym produkcie.

Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
Informacje znajdują się w zakładce „Opis produktu” przy każdym produkcie.

 

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i sporów

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

  1. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  2. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

ESET SECURITY PACK 1

ESET Security Pack

Nowość ESET

ESET Security Pack

Ochrona 3 komputerów
oraz 3 smartfonów.

To tylko 39 zł za ochronę jednego urządzenia na rok.

Sprawdź